Miljösystem

Miljöpolicy

GREDIN ENTREPRENA AB är ett byggföretag som är verksam i framförallt södra storstockholm. Inom den verksamhet som vi bedriver har vi ett ansvar för vår gemensamma miljö och ska vidta åtgärder för att minimera påfrestningarna på miljön.Alla medarbetare ska aktivt verka för att vi utsätter miljön för så små påfrestningar som möjligt.Chefer har ett särskilt ansvar och ska planera och leda arbetet så att miljösystemets, intentioner efterlevs och att miljömålen uppnås.

.

Miljömål

Här nedan anges mål får hur vi ska göra mindre åverkan på miljön.

• Vi ska förbättra våra inköpsrutiner så att miljöhänsyn tas.

• Vi ska minska sophanteringskostnaderna med 30 procent.

• Företagets och anställdas miljömedvetenhet ska öka.

• Allt avfall källsorteras och återvinns eller återanvänds.

• Farligt avfall identifieras och lämnas till miljöstation eller deponi.

• Substitutionsregeln tillämpas i vårt arbete. Den innebär att vi alltid måste använda det byggmaterial som ger minsta inverkan på mijön.

• Drift och underhållsinstruktioner upprättas i den mån som avtalats. Skapar goda förutsättningar för framtida underhållsarbeten.